Legislație

Home Legislație
Instrucțiunea nr. 9
HG 301/2013
Legea 333/2003

Instrucțiunea nr. 9

Instrucțiunea nr. 9 – metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 164/27.03.2013.

Art.5

Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

a) definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;

b) stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;

c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;

d) analizarea riscurilor la securitatea fizica;

e) estimarea riscurilor unitatii beneficiare;

f) intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

ART. 7

(1) Documentatia privind analiza de risc cuprinde:

a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;

b) grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;

c) documentele-suport.

 

(2) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;

b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;

c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;

g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;

h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

 

ART. 13

Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizica pentru unitatile cu care ei sau angajatorii lor au in derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor ori sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

 

ART. 16

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:

a) criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaza elemente de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;

b) criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de 65%;

c) criterii functionale, prin care se evalueaza elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;

d) alte criterii, nenominalizate in grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate in categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

 

ART. 23

(1) Masurile de securitate cuprind atat elemente de tip conditie, cat si elemente neimpuse prin cerintele minimale, dar care trebuie in mod obligatoriu analizate.

(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situatiei reale pentru obiectivele in functiune sau conform scenariului de functionare, pentru incadrarea in zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

 

ART. 24

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesitatilor de securitate fizica, conducatorul unitatii avand obligatia de a le materializa prin realizarea amenajarilor de protectie mecano-fizica, instalarea de sisteme de securitate, achizitionarea unor servicii de securitate sau alte masuri stabilite pentru acoperirea necesitatilor de securitate.

 

ART. 25

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea si cuantificarea factorilor din grila se fac prin aprecierea locala a starii de fapt si prin consultarea contractelor de servicii de paza, transport de valori, monitorizare, instalare si mentenanta a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere in functie si prin verificari functionale ale echipamentelor electronice si dotarilor de protectie mecanofizica.

ART. 26

(1) Elementele asociate criteriului privind specificul functional se evalueaza prin interviuri, completarea de chestionare de catre conducatorul unitatii evaluate si, dupa caz, de catre conducatorii/personalul celor din vecinatate, iar prin interpretarea datelor se asociaza optiunile corespunzatoare situatiilor constatate.

(2) In cazul imposibilitatii culegerii de date prin completare de chestionare se asociaza optiunea corespunzatoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.

HG 301/2013

HG nr. 361/ 2014

Nota de fundamentare la Hotararea Guvernului nr. 361/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Sectiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situatiei actuale. Potrivit art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu modificarile ulterioare, in termen de 24 luni de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, modul de functionare al unitatilor prevazute la alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 333/2003, precum si societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, trebuie sa se alinieze noilor cerinte stabilite de actul normativ.

In principal, unitatile functionale la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ au ca noi obligatii, pe de o parte, realizarea unor masuri, respectiv, imbunatatirea performantelor camerelor video din zona de acces si tranzactionare, supravegherea exterioara, instalarea butoanelor de jaf si introducerea unor deschideri temporizate la seifurile de depozitare sau amenajarea unor ghisee speciale etc., iar pe de alta parte, efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica care sa fundamenteze masurile de securitate necesare in unitatile functionale si implementarea acestora.

Pentru efectuarea analizelor de risc este necesar ca personalul abilitat sa realizeze si sa intocmeasca documentele specifice sa fie suficient, astfel incat sa se asigure un echilibru intre cerere si oferta.

Legea 333/2003

Legea 333/2003 – privind asigurarea securitatii persoanelor, bunurilor, valorilor, obiectivelor, datelor si informatiilor.

Normele metodologice din 11 aprilie 2005 de aplicare a legii 333/2003

Art. 1 – (1) Conducatorii unitatilor detinatoare de bunuri si valori au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

(2) Zonele functionale pentru care este necesara adoptarea unor masuri de securitate sunt:

a) zona de acceslui zona perimetrala;

b) zona de tranzactionare;

c) zona de depozitare;

d) zona de expunere;

e) zona de transferuri;

f) zona de procesare;

g) zona echipamente de securitate;

h) zona de tranzactii automate.

Art. 2 – (1) Prin zona de acces in unitate se intelege locul amenajat cu elemente de inchidere nestructurale destinate intrarii sau ieúirii persoanelor. Caile de acces pot fi dedicate clientilor, angajatilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrala reprezinta limita fizica a constructiei constituita din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereti, vitraje sau ferestre.

(2) Zona de tranzactionare reprezinta spatiul in care operatorii manipuleaza valorile monetare sau bunurile in relatia cu clientii.

(3) Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.

(4) Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public, in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.

(5) Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.

(6) Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentare automate sau transport a valorilor monetare.

(7) Zona echipamente de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.

(8) Zona de tranzactii automate reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, ce nu presupune existenta unui operator.

Art. 3 – (1) Structura subsistemului de alarmare la efractie este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare, si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate úi de a sesiza starile de pericol din unitate.

(2) Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrala care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitive electromagnetice de actionare a usilor si are rolul de restrictionare a accesului neautorizat in spatiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare si posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, in vederea observarii/recunoasterii/identificarii persoanelor.

Art. 4 – Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligati sa incheie contracte de intretinere periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici.

Art. 6 – (1) Suprafetele vitrate exterioare pana la o inaltime de 3 metri se realizeaza cu ferestre cu deschidere limitata, pana la maxim 10 cm sau prevazute cu gratii metalice care sa asigure intarzierea patrunderii in unitate.

(2) Usile exterioare trebuie sa fie rezistente la efractie in scopul intarzierii patrunderii in unitate, avand cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardul european sau national in vigoare.

(3) Operatiunile cu numerar in zonele de tranzactionare la unitatile financiar-bancare se pot efectua in spatii amenajate in care personalul este separat de clienti prin elemente de protective rezistente la actiunea armelor de foc si sertar de preluare indirecta a valorilor, sau prevazute cu seifuri de casierie cu deschidere temporizata, ori prin automate de reciclare numerar.

(4) Seifurile de casierie cu temporizare se utilizeaza prin programarea unor timpi de deschidere de minim 10 minute pentru sertarul de depozitare a numerarului.

(5) Automatele bancare, respectiv bancomatele, distribuitoarele automatele de numerar, aparatele de schimb valutar, masinile de reciclat numerar si seifurile de casierie cu temporizare, se prevad cu seifuri certificate, cu grad de rezistenta la efractie determinat si se ancoreaza conform instructiunilor producatorului.

Art. 7. – Unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in cerintele minime stabilite.

Art. 8. – Cerintele minime pentru unitatile de interes strategic si obiectivele apartinand infrastructurilor critice, sunt urmatoarele:

a) sistemul de alarmare la efractie va asigura detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie al obiectivului pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu.

b) obiectivul se protejeaza prin asigurarea pazei fizice.

Art. 9. – (1) Din punct de vedere al masurilor de siguranta, institutiile de creditare din categoria bancilor, trebuie sa respecte cerintele minimale din prezentele norme.

(2) Subsistemul de detectie a efractiei, trebuie sa asigure protejarea cailor de acces in unitate, suprafetele vitrate exterioare, camera tehnica si spatiile cu valori, si asigura semnalarea starilor de pericol in zonele de lucru cu clientii si a spatiilor de valori.

(3) Subsistemul de detectie a efractiei se programeaza cu partitii (arii virtuale) distincte pentru spatiile de valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului si utilizarea numai de catre personalul autorizat al unitatii.

(4) In situatia existentei pazei umane permanente se programeaza partitii pentru efectuarea serviciului de paza: usa de acces, traseele de patrulare interioare si accesul la grupul sanitar.

(5) In cazul in care nu exista paza fizica permanenta sistemul de alarmare se conecteaza la un dispecerat de monitorizare si interventie.

(6) Zonele de depozitare se protejeaza prin folosirea detectorilor cu principii diferite de functionare.

(7) Personalul de conducere si cel din zonele de tranzactionare trebuie sa dispuna de elemente de semnalare a starii de pericol la amenintare, care transmit alarma in mod silentios.

(8) Pentru situatiile de jaf se prevede un buton de panica, conectat pe zona programata cu avertizare sonora, care se va actiona imediat dupa parasirea locului faptei de catre autor si realizeaza semnalizarea optica in exteriorul unitatii a stadiului producerii evenimentului.

(9) Sistemele de alarmare la efractie aferente spatiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie sa asigure dezactivarea temporizata si folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea starii de pericol (coduri duress) la distanta in caz de amenintare.

(10) Subsistemul de control acces, trebuie sa asigure restrictionarea accesului neautorizat, cel putin in spatiile de manipulare a valorilor si echipamentelor de securitate.

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zona de acces atat din exterior cat si din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare si acces in spatiul de depozitare a valorilor, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile.

(12) Imaginile inregistrate in zona de acces trebuie sa asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone sa permita recunoaúterea.

(13) Pentru asigurarea protectiei mecano-fizice a sediilor institutiilor de creditare, trebuie sa se utilizeze elemente certificate pentru cel putin clasa minima de rezistenta recomandata in standardele europene sau nationale din domeniu, dupa cum urmeaza:

a) usile exterioare destinate transferului de valori trebuie sa prezinte rezistenta la efractie si au sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unitatile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf se asigura accesul pe timpul programului de lucru prin controlul deschiderii usii din interior.

Art. 10 – (1) Institutiile de creditare din categoria organizatiilor cooperatiste si institutiile financiar nebancare, care deruleaza activitati cu numerar au obligatia de a asigura securitatea personalului si a valorilor monetare pe timpul manipularii, depozitarii si transportului.

(2) Cerintele pentru sistemele de securitate destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la art. 9 cu exceptia celor de la alin. (8) – (12) si alin. (13) lit. b).

Art. 11 – (1) Societatile comerciale ce au ca obiect de activitate schimbul valutar, au obligatia implementarii cerintelor minimale de securitate din prezentele norme, la punctele de schimb valutar.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure semnalizarea si transmiterea la distanta a starilor de pericol, a patrunderii prin efractie in spatiul protejat si fortarea seifului.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.

(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, in cazul in care nu exista instituita paza fizica permanenta.

(5) Peretii, usa si ghiseul compartimentului casierului trebuie sa asigure protectia la actiunea armelor de foc si preluarea indirecta a valorilor, iar valorile monetare se pastreaza si depoziteaza conform plafoanelor stabilite, in seifuri certificate cu grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform cerintelor producatorului.

(6) Accesul pe timpul programului de lucru in unitati care au spatiul de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii usii din interior, iar operaĠiunile cu numerar se efectueaza in conditii de siguranta, cu usa ghiseului inchisasi asigurata.

(7) Punctele de schimb valutar din incinta complexelor comerciale pot functiona fara amenajarea compartimentului blindat, cu conditia folosirii seifului de casierie cu temporizare si a semnalisticii corespunzatoare.

Art. 12 – (1) Asigurarea securitatii personalului, valorilor si bunurilor detinute de casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase sau magazinele de comercializare a armelor si munitiilor, se realizeaza prin adoptarea cerintelor minimale din prezentele norme.

(2) Cerintele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unitati sunt similare cu cele prevazute la art.11 alin. (2)-(4).

(3) Valorile monetare si/sau bunurile amanetate ori detinute cu orice titlu se depoziteaza in seifuri certificate cu grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform cerintelor producatorului.

(4) Bunurile destinate comercializarii se expun pe timpul programului in spatii delimitate prin vitraje si elemente rezistente la atacuri manuale si asigurate cu incuietori.

Art. 13 – (1) Masurile de securitate destinate unitatilor postale trebuie sa fie conforme cu cerintele minimale din prezentele norme.

(2) Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa protejeze caile de acces in unitate si spatiile cu valori si semnaleaza starile de pericol in zonele de lucru cu clientii si in spatiile de depozitare a valorilor.

(3) Subsistemul de control acces, trebuie sa asigure restrictionarea accesului neautorizat, cel putin in spatiile de depozitare a valorilor si dupa caz in cele de manipulare.

(4) La unitatile din localitatile urbane, trebuie sa se asigure preluarea imaginilor din zona clientilor si a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis, precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate vor avea calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.

(5) In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie.

(6) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate, certificate cu grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform cerintelor producatorului, dupa caz.

(7) Ghiseele pentru operatiuni cu numerar se doteaza cu seifuri de casierie cu temporizare, programate conform precizarilor de la art. 6 alin.(4), cu exceptia celor din mediul rural.

Art. 14 – (1) In statiile de comercializare a carburantilor/combustibililor se asigura cerintele minime de securitate prevazute de prezentele norme.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol asupra persoanelor si se protejeaza spatiile cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, depozitare si a pompelor de distributie, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate asigura calitatea necesara identificarii numerelor autovehiculelor in zona pompelor, respectiv de recunoaútere a persoanelor care acced in spatiul statiei.

(4) In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

(5) Statiile cu program permanent si cele amplasate la periferia localitatii sau in zone izolate se doteaza cu seif de depozitare, in care se pot introduce valori fara deschiderea usii seifului, certificat cu grad de rezistenta la efractie determinat, care trebuie ancorat de pardoseala ori perete, conform cerintelor producatorului. Cheile seifului nu se detin de catre personalul de serviciu, aspect adus la cunostinta clientilor prin afisarea semnalisticii respective.

(6) Unitatile situate in zonele izolate se doteaza cu seif de depozitare, in care se pot introduce valori fara deschiderea usii seifului, certificat cu grad de rezistenta la efractie determinat si fixat conform cerintelor producatorului.

Art. 15 – (1) In spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 mp masurile de securitate adoptate trebuie sa corespunda cerintelor din prezentele norme.

(2) Subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare úi sesizarea starilor de pericol a persoanelor.

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrarilor úi ieúirilor, spatiilor de procesare, depozitare si transfer al valorilor, precum si spatiile amenajate pentru parcare. Imaginile inregistrate trebuie sa asigure calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.

(4) Pentru mentinerea ordinii interioare pe perioada programului de lucru este obligatory asigurarea pazei fizice.

Art. 16 – (1) In salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptand spatiile in care functioneaza mai putin de 3 aparate slot- machine sau cele pentru bingo in sistem TV precum si in spatiile in care desfasoara activitati conexe, care presupun taxa de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de castiguri, se asigura cerintele minime de securitate prevazute de prezentele norme.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol asupra persoanelor si protejarea spatiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, depozitare valori si exteriorul intrarii in unitate, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa asigure calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiu.

(4) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri, certificate cu grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform cerintelor producatorului.

(5) In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie.

Art. 17 – (1) Casieriile furnizorilor de utilitati se amenajeaza pentru a se asigura securitatea persoanelor si a valorilor manipulate si depozitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor de pericol a persoanelor protejarea spatiilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, lucru cu numerar, depozitare valori, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa asigure calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in spatiu.

(4) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri, certificate cu grad de rezistenta la efractie determinat, fixate conform cerintelor producatorului.

(5) Operatiunile cu numerar se defasoara potrivit cerintelor de la art. 6 alin. (3).

(6) In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta, sistemul

de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de monitorizare a alarmelor si interventie.

Art. 18 – (1) Pentru asigurarea securitatii automatelor destinate tranzactiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta cerintele minime din prezentele norme cu privire la securitatea electronic si protectia mecano-fizica.

(2) Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa semnaleze deschiderea neautorizata a usilor automatului bancar si actiunea de fortare asupra acestuia.

(3) Automatele bancare destinate tranzactiilor cu numerar din sediile bancare trebuie sa fie supravegheate video in zona clientilor si in zona destinata alimentarii.

(4) Sistemul de detectie a efractiei destinat protejarii automatelor de tranzactii cu numerar, externe sediilor bancare, trebuie sa fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.

(5) Operatiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueaza dupa asigurarea usilor de acces in incintele in care functioneaza, fara prezenta persoanelor neautorizate.

Art. 19 – Pentru centrele de procesare a numerarului masurile de securitate vor cuprinde suplimentar prevederilor art. 9, paza fizica inarmata, protectie mecano-fizica si supraveghere

electronica perimetrala a imobilului si obiectivului.

HG 301/2012- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Art.1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 –

(1) Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3 – Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:

1. nerespectarea masurilor minimale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2) din anexa;

2. incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica;

3. neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (2) din anexa;

4. nedepunerea planului de paza la organele de politie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexa;

5. nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din anexa;

6. incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din anexa privind adoptarea insemnelor, uniformelor, legitimatiilor sau accesoriilor de echipament;

7. nerespectarea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie a dispozitiilor art. 31 din anexa;

8. nerespectarea obligatiei de infiintare a registrului special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa;

9. neconsemnarea in registrul special de evidenta a contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa;

10. neindeplinirea obligatiei de asigurare a pregatirii continue prevazute la art. 44 alin. (4) din anexa;

11. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a dispozitiilor art. 50 alin. (3) din anexa;

12. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 52 alin. (3) din anexa;

13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) si art. 53 alin. (2) din anexa;

14. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexa;

15. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexa;

16. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. c) si art. 57 alin. (3) din anexa;

17. neluarea masurilor prevazute la art. 66 alin. (3) din anexa;

18. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (3) si art. 85 alin. (1) din anexa;

19. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (2) din anexa;

20. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (4) din anexa;

21. nerespectarea dispozitiilor referitoare la proiectarea si modificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei prevazute la art. 70 din anexa;

22. nerespectarea de catre persoana care a incetat raporturile de munca cu o societate specializata in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei a dispozitiilor art. 85 alin. (2) din anexa;

23. nerespectarea de catre societatile specializate in sisteme de alarmare a obligatiilor prevazute la art. 86 din anexa;
24. nerespectarea dispozitiilor art. 90 alin. (1) si (2) din anexa;

25. nerespectarea dispozitiilor art. 92 din anexa referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;

26. neluarea masurilor prevazute la art. 94 din anexa;

27. nerespectarea obligatiei privind asigurarea timpilor de interventie, conform art. 97 din anexa;

28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexa.

Art. 4 – (1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, cele prevazute la pct. 11, 12 si 19;

b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 si 28;

c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 si 25;

d) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la pct. 15;

e) cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevazute la pct. 14.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanei juridice, dupa caz.